باز این چه شورش است که درخلق عالم است  

 

بازاین چه نوحه وچه عزا وچه ماتم است
 
 باز این چه رستخیز عظیم است کز جهان  
 
بی نفخ صور خاسته تا عرش اعظم است 
 
/ 0 نظر / 34 بازدید